Egzaminy

Hector Fast Lane Poland posiada autoryzację Pearson VUE. Pearson Vue jest organizacją posiadającą uprawnienia do prowadzenia testów weryfikujących oraz poświadczania wiedzy zawodowej wg międzynarodowych standardów. Autoryzacja Pearson Vue pozwala Hector Fast Lane Poland oferować w pełni kompleksowa usługę szkoleniowa łącznie z możliwością zdawania egzaminów certyfikacyjnych i w konsekwencji uzyskania odpowiadających im Certyfikacji.

 • Sesje egzaminacyjne odbywają się od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30-16.30.
 • W celu sprawdzenia czy stanowisko testowe jest dostępne, prosimy o telefoniczny kontakt z Centrum (22) 639 25 40 nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem. Jest to konieczne ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk testowych.
Zapisy na egzamin
 • Wstępną rejestrację on-line i rezerwacje terminu można zrobić poprzez formularz kontaktowy.
 • Po ustaleniu terminu, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym egzaminem prosimy o potwierdzenie rezerwacji poprzez przesłanie emailem lub fax’em wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 • Na formularzu należy podać dane osobowe zdającego, jego adres email, numer identyfikacyjny Pearson Vue oraz dane płatnika wraz z numerem NIP i niezbędnymi danymi adresowymi, które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury proforma. Osoby zdające po raz pierwszy w systemie Pearson Vue nie podają numeru identyfikacyjnego. Zostanie on im nadamy przy rejestracji na egzamin. Numery identyfikacyjne należy zachować na przyszłość, gdyż system Pearson Vue nie pozwala na wielokrotną rejestrację osób o identycznych danych osobowych.
 • Po zarejestrowaniu egzaminu, zdający otrzymuje email-em potwierdzenie rezerwacji terminu.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie przed jego rozpoczęciem całości opłaty przelewem na konto podane na fakturze proforma
 • Hector Fast Lane Poland nie dokonuje wstępnych rezerwacji terminu w systemie Pearson Vue
Przebieg egzaminu
 • Do Centrum Egzaminacyjnego należy się zgłosić na 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w celu dopełnienia niezbędnych formalności. Należy mieć przy sobie dwa dokumenty potwierdzające tożsamość. W przynajmniej jednym z dokumentów powinno być zdjęcie egzaminowanego.
 • Zgodnie z regulaminem Pearson Vue—w celu jednoznacznej identyfikacji osoby zdającej egzamin, wykonywane jest zdjęcie oraz pobierany podpis elektroniczny.
 • Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić komputerów przenośnych, telefonów komórkowych, kalkulatorów, notatników oraz innych pomocy naukowych. W czasie egzaminu obowiązuje cisza i nie wolno porozumiewać się z innymi zdającymi.
 • Każda osoba zdająca egzamin ma oddzielne stanowisko komputerowe.
 • Egzamin trwa od 60 do 270 minut, zależnie od typu.
 • Po skończonym egzaminie zdający otrzymuje wydruk z wynikiem. Wyniki egzaminów są automatycznie przesyłane do firmy zajmującej się ich certyfikacją. W przypadku wyniku negatywnego, egzaminy można zdawać ponownie. Każdy kolejny egzamin wymaga odrębnej rejestracji oraz opłaty.
Płatność
 • Płatność następuje przed egzaminem na podstawie faktury proforma (przelew na konto podane na fakturze)
 • Hector Fast Lane Poland nie przyjmuje płatności gotówką
 • Egzaminy są usługami elektronicznymi, dla których stawka podatku VAT wynosi 23%.
Rezygnacja z egzaminu
 • Rezygnacja z udziału w teście lub zmiana terminu jest możliwa nie później niż na 24 h przed wyznaczoną datą testu. Po tym terminie zmiana daty lub rodzaju testu nie jest możliwa.
 • W przypadku niepojawienia się kandydata na egzaminie, Zamawiający jest obciążany kosztami testu. W takim przypadku Hector Fast Lane Poland nie zwraca przedpłaconej kwoty.